Ieder jaar wordt een substantieel donatiebudget beschikbaar gesteld voor aanvragen/initiatieven. De hoogte van het bedrag wordt jaarlijks bepaald.

Indien een aanvraag in behandeling wordt genomen, wordt vastgesteld of, en zo ja in welke mate, de aanvraag kan worden gehonoreerd. Hiervoor zijn toetsingscriteria vastgesteld op het directe en indirecte effect voor de regio in termen van:

  • leefbaarheidsaspecten (kwaliteit voorzieningenniveau);
  • de omvang en samenstelling van de groep begunstigden;
  • welzijnsaspecten (cultuur, verenigingenbestand, e.d.);
  • economische gevolgen (werkgelegenheid/koopkracht/bedrijfsactiviteiten);
  • anders, doch van uitzonderlijk belang voor het Bildt.

Om toekenningen te vereenvoudigen, zijn er 4 toekenningsmomenten per kalenderjaar. Per toekenningsronde wordt een deel van het beschikbare donatiebudget beschikbaar gesteld.