Stichting Bildtse Belangen steunt unieke initiatieven.

Ontstaan

In het noorden van Friesland aan de Waddenzee in de monding van de oude Middelsee ligt het bijzondere gebied het Bildt, dat na de inpoldering rond 1500 ontstond. Een bijzonder gebied met een unieke cultuur, eigen taal en prachtige vergezichten. Niet voor niets heeft het Bildt door de jaren heen talrijke kunstenaars geïnspireerd en doet zij dat vandaag de dag nog steeds.

Bijna 100 jaar vervulde de voormalige Bildtse Bank een prominente rol in de Bildtse gemeenschap. Na de overgang van Bildtse Bank in Friesland Bank werd de Stichting Bildtse Belangen opgericht, waarmee het maatschappelijk leven op het Bildt financieel ondersteund kan worden.

Doelstelling

Stichting Bildtse Belangen heeft als doel instanties, evenementen en activiteiten te ondersteunen die de gemeenschapszin in het voormalig werkgebied van de Bildtse Bank versterken. Deze kunnen sociaal-economisch, sociaal-cultureel en op het gebied van het algemeen belang zijn. Het behoud van zaken die het Bildt zo bijzonder maken, is hierbij een belangrijk uitgangspunt.

Beleid

Stichting Bildtse Belangen ondersteunt voor diverse doelgroepen een breed scala aan initiatieven en activiteiten op het gebied van cultuur, zorg, welzijn en sport. Voorwaarde voor steun aan een project is versterking van het Bildtse maatschappelijk leven en/of het behoud en verspreiding van de Bildtse cultuur. Een deel van de ondersteunde projecten is (aan)vraag gestuurd. Daarnaast gaat Bildtse Belangen actief op zoek naar projecten die invulling kunnen geven aan haar doelstellingen.

Stichting Bildtse Belangen is een stichting zonder winstoogmerk. De jaarlijkse inkomsten worden aangewend voor de subsidiëring van projecten en activiteiten. Om de bedragen zoveel als mogelijk constant te laten zijn en een min of meer continu karakter te geven, wordt een redelijke reserve opgebouwd. Er wordt gestreefd naar een zorgvuldige, objectieve en transparante behandeling van de ontvangen aanvragen.

Het bestuur van Stichting Bildtse Belangen acht zorgvuldigheid, objectiviteit en transparantie in doen en laten van groot belang en staat voor op basis van concrete criteria afwegingen te kunnen maken over het wel of niet honoreren van aanvragen. Dit betekent dat er duidelijke uitgangspunten zijn voor het beoordelingsproces, maar ook eenduidige communicatie voor wat betreft de terugkoppeling van de aanvragen. Stichting Bildtse Belangen heeft een SBBI-status.

Donatieplan

Ieder jaar wordt een substantieel donatiebudget beschikbaar gesteld voor aanvragen/initiatieven. De hoogte van het bedrag wordt jaarlijks bepaald.

Indien een aanvraag in behandeling wordt genomen, wordt vastgesteld of, en zo ja in welke mate, de aanvraag kan worden gehonoreerd. Hiervoor zijn toetsingscriteria vastgesteld op het directe en indirecte effect voor de regio in termen van:

  • leefbaarheidsaspecten (kwaliteit voorzieningenniveau);
  • de omvang en samenstelling van de groep begunstigden;
  • welzijnsaspecten (cultuur, verenigingenbestand, e.d.);
  • economische gevolgen (werkgelegenheid/koopkracht/bedrijfsactiviteiten);
  • anders, doch van uitzonderlijk belang voor het Bildt.

Om toekenningen te vereenvoudigen, zijn er 4 toekenningsmomenten per kalenderjaar. Per toekenningsronde wordt een deel van het beschikbare donatiebudget beschikbaar gesteld. 

Bestuur

Het bestuur van Stichting Bildtse Belangen bestaat uit:

Anne Vlaskamp

voorzitter

“Ik vind het een mooie uitdaging om mijn bestuurlijke ervaring te kunnen inzetten voor het vormgeven van de veranderingen bij Stichting Bildtse Belangen zelf na de verzelfstandiging en het mede op basis daarvan tot stand brengen van duurzame en aansprekende initiatieven, met als oogmerk een impuls te geven aan welzijn, leefbaarheid en economische perspectieven, op het Bildt.”

Marijke Tadema

Secretaris

“Maatschappelijke betrokkenheid en behoud van natuur en cultuur is ons met de paplepel ingegoten. Ik ben opgegroeid in Froubuurt in een gezin waar deze kernwaarden centraal staan. Nu de gemeente het Bildt niet meer bestaat, is het behoud van de Bildtse cultuur van extra groot belang. Bij de Stichting Bildtse Belangen combineer ik mijn werkervaring als juridisch secretaresse met de inzet voor de Bildtse natuur en cultuur.”

Jacob van Dijk

Penningmeester

“Vanuit de Friesland Bank was ik reeds vele jaren betrokken bij het wel en wee van de Stichting Bildtse Belangen. Opgegroeid in de omgeving van het Bildt en nauw betrokken bij de agrarische sector, wil ik graag mijn financiële kennis en ervaring voor de Stichting aanwenden om de sponsoring van vele culturele en sportieve evenementen mogelijk te maken.”

Jouke Zijlstra

Naast de algemene bestuurstaken als huismeester actief

“Als bestuurslid van verenigingen weet ik hoe belangrijk financiële steun kan zijn om zaken te realiseren. Van deze ervaring maak ik als SBB-bestuurslid gebruik en ik hoop op deze manier een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid op het Bildt.”

Volledige film

Bildtse Bank

De coöperatieve Spaar- en Voorschotbank Bildtse Bank UA, gevestigd te St.-Annaparochie, werd opgericht in 1899 en bleef op zelfstandige basis actief tot 1994. Belangrijke taak was het bevorderen van de spaarzin van de lokale bevolking, alsmede het financieren van particuliere en zakelijke initiatieven. De bank werd lokaal een geduchte concurrent van de grote spelers in Nederland, maar bleef uiteindelijke te klein en daarmee te kwetsbaar om zelfstandig een rol van betekenis te kunnen spelen.

De geschiedenis van de bank is vastgelegd in ‘De Bildtse Bank – Het eigenaardige vertrouwen’ geschreven door Douwe Zwart. Het boek met bijdragen van Gitte Brugman en Roel de Vries vormt een boeiend beeld van een eigenzinnige lokale bank, die voor zichzelf ook een sociale functie op het Bildt zag weggelegd. En nog steeds speelt dit aspect van de Bildtse Bank een rol in het sociale leven op het Bildt: vandaag de dag kunnen sportverenigingen, culturele organisaties en evenementen op het Bildt rekenen op financiële bijdragen vanuit opvolger Stichting Bildtse Belangen.