Stichting Bildtse Belangen ondersteunt voor diverse doelgroepen een breed scala aan initiatieven en activiteiten op het gebied van cultuur, zorg, welzijn en sport. Voorwaarde voor steun aan een project is versterking van het Bildtse maatschappelijk leven en/of het behoud en verspreiding van de Bildtse cultuur. Een deel van de ondersteunde projecten is (aan)vraag gestuurd. Daarnaast gaat Bildtse Belangen actief op zoek naar projecten die invulling kunnen geven aan haar doelstellingen.

Stichting Bildtse Belangen is een stichting zonder winstoogmerk. De jaarlijkse inkomsten worden aangewend voor de subsidiƫring van projecten en activiteiten. Om de bedragen zoveel als mogelijk constant te laten zijn en een min of meer continu karakter te geven, wordt een redelijke reserve opgebouwd. Er wordt gestreefd naar een zorgvuldige, objectieve en transparante behandeling van de ontvangen aanvragen.

Het bestuur van Stichting Bildtse Belangen acht zorgvuldigheid, objectiviteit en transparantie in doen en laten van groot belang en staat voor op basis van concrete criteria afwegingen te kunnen maken over het wel of niet honoreren van aanvragen. Dit betekent dat er duidelijke uitgangspunten zijn voor het beoordelingsproces, maar ook eenduidige communicatie voor wat betreft de terugkoppeling van de aanvragen. Stichting Bildtse Belangen heeft een SBBI-status.